Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Vandel-Bredsten

Motortrafikvej  Vandel - Bredsten

 

 

Retningslinje
Der kan anlægges en ny motortrafikvej fra Vandel omfartsvej øst for Vandel, syd om Ny Nørup, tilkrydset mellem Rute 28 (Bredstenvej) og Rute 441 (Vingstedvej) syd for Bredsten.

Der kan udføres en ca. 2 km lang forlægning af Rute 441
(Vingstedvej/Balle Vestvej) sydvest for Bredsten. Krydset mellem denne forlægning og den nye motortrafikvej udføres som en niveaufri skæring med 4 hanke.

Krydset mellem den nye motortrafikvej og forlægningen af Rute 441 (Vingstedvej/Balle Vestvej) kan i første fase anlægges som en 2-sporet rundkørsel, og forlægningen af Rute 441 kan midlertidigt tilsluttes til det eksisterende
signalanlæg i krydset mellem Rute 441 (Balle Vestvej) og
Rute 28 (Bredstenvej) sydvest for Bredsten.

Redegørelse
Den accelererende trafikudvikling og væksten i Billundområdet førte i midten af 1990’erne til, at der blev sat fokus på de overordnede vejforbindelser til motorvejen. I 1997 udgav Vejdirektoratet ”Veje til Billund”, som analyserer 5 alternative muligheder for udbygning af vejnettet fra den sydøstlige del af Vejle Amt mod Billund.

I forslag 1 fra ”Veje til Billund”, som siden er indarbejdet i regionplanen, indgår en forbedring af Rute 28 mellem
Vandel og Bredsten.

Motortrafikvejen forventes at få en trafikbelastning på 10-11.000 biler pr. årsdøgn mellem Bredsten og Ny Nørup og 9-10.000 biler pr. årsdøgn mellem Ny Nørup og Vandel. (2010-niveau).
Vejforlægningen mellem Vandel og Bredsten har en længde på ca. 9,0 km. Hertil kommer en ca. 2,0 km lang forlægning af Rute 441

Linieføringen har mod vest udgangspunkt i det østlige endepunkt af Vandel omfartsvej. Herfra forløber linieføringen mod øst og krydser Vejle å-dal umiddelbart syd for den nuværende landevej.

Videre mod øst føres motortrafikvejen syd om Ny Nørup og syd om Møgelmose frem til det eksisterende kryds mellem Rute 28 (Bredstenvej) og Rute 441 (Vingstedvej) syd for Bredsten.

Der vil være en lang række under- og overføringer af eksiterende veje og stier,.

Motortrafikvejens passage af Vejle Å sker på en ca. 195 m lang dalbro. Der etableres en ca. 100 m lang dalbro over sidedalen, som motortrafikvejen krydser ca. 200 m vest for
Vejle Å.

Ca. 300 m vest for Hærvejen (st. ca. 2,5) etableres en overført faunabro med en bredde på min. 20 m. Faunabroen føres over både motortrafikvejen og den nye parallelvej.

Herudover etableres en række mindre faunapassager.

Det planlagte vejanlæg udføres som motortrafikvej og der er derfor blevet udført en VVM-redegørelse der ligger til grund for den vedtagne linjeføring. Der henvises til regionplantilæg nr. 8A Vejle Amt samt tilhørende VVM-redegørelse.