Læsevejledning Print| Læs op| A-Å| Tekst| Sitemap
 

Hvad betyder Kommuneplanen for mig?

Kommuneplanen medfører, at byrådet inden for byzonen kan modsætte sig udstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Desuden kan byrådet inden for byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammedel.

Dette gælder ikke områder, der er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

I mål og rammer for lokalplanlægningen konkretiseres
hovedstrukturens overordnede mål og planer for kommunens
enkelte byer og bydele.


Målene danner baggrund for rammebestemmelserne. Der
kan være andre mål for byen/bydelen, som handler om
erhvervspolitik, socialpolitik og meget andet, som ikke er
omfattet af kommuneplanen.

Rammerne fastlægger bestemmelser for indholdet af de
lokalplaner, der er en forudsætning for påbegyndelse af
større bygge- og anlægsarbejder. Derudover må lokalplaner ikke stride mod retningslinjerne i kommuneplanen for Trekantområdet.

Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan
bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også et afsnit
med retningslinjer for landzoneadministration, hvor der er
særlige hensyn udover, hvad der fremgår af lovgivningen.
Mål og retningslinjer for for det åbne land findes i Kommuneplan
2009-2021 for Trekantområdet. (se i menuen foroven her på siden)


Kommuneplanen kan bruges borgere og bygherrer, der vil
sætte sig ind i mulighederne for at bygge i kommunen og
danner også grundlag for sagsadministrationen i kommunen.

Find området